GÖREVLER VE YETKİLER​

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 9. maddesine göre Yükseköğretim Denetleme Kurulu'nun görevleri şunlardır: 

 

• Yükseköğretim kurumlarında, eğitim - öğretim ve diğer faaliyetlerin bu Kanunda belirtilen amaca ve ana ilkelere uygunluğunu Yükseköğretim Kurulunca hazırlanacak esaslara göre ve onun adına denetlemek, 

 

• Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından bu Kanunun 53 üncü maddesine göre istenen soruşturmaları yapmak, 

 

• Yükseköğretim Kurulu tarafından bu Kanuna göre verilecek diğer görevleri yapmaktır.

 

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Teşkilat, Görev ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği'nin 7. maddesine göre Yükseköğretim Denetleme Kurulu'nun görevleri şunlardır:

 

• Yükseköğretim Kurumlarında eğitim-öğretim ve diğer faaliyetlerin 2547 sayılı Kanun'da belirtilen amaca ve ana ilkelere uygunluğunu Yükseköğretim Kurulunca hazırlanacak esaslara göre onun adına ve onun onayı ile denetlemek, sonucunda yapılan tespitleri raporlar halinde sunmak,

 

• Denetlemenin gerektirdiği hallerde Yükseköğretim kurumları yöneticilerinden yazılı veya sözlü bilgi istemek,

 

• Yükseköğretim Kurulu tarafından istenecek disiplin konularını soruşturmak,

 

• Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53. maddesinin 2653 sayılı Kanun'la değişik (e) fıkrasına göre istenecek soruşturmaları yapmak,

 

• Yükseköğretim Kurumlarındaki denetlemeleri sırasında adli soruşturma veya disiplin soruşturması açılmasını gerektiren olayların tespit edilmesi halinde gerekli onay için durumu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletmek ve tahkikatı yapmak veya dosyayı ait olduğu merciye vermek,

• Kurul Başkanı tarafından 9. maddenin (d) fıkrası uyarınca hazırlanan yıllık denetim programları hakkında görüş bildirmek,

 

• Gözetim ve denetim işleri için gereken rehber ve genelgeleri hazırlayarak Yükseköğretim Kurulunun onayına sunmak,

 

• Yükseköğretim Kurulu tarafından istenecek inceleme ve araştırmaları yapmak,

 

• Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından önerilen veya kurul üyeleri tarafından getirilerek gündeme alınan konular üzerinde görüşmek ve gerektiğinde karar almak.

 

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Teşkilat, Görev ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği'nin 24. maddesine göre Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üye ve Uzmanlarının inceleme ve soruşturma sırasındaki yetkileri şunlardır:

 

• Soruşturmacılar, tanıklarla, muhbir, sanık ve şikâyetçilerin celbi ve ihzarı, dinlenmesi, zabıt, arama gibi ilk tahkikatın icap ettirdiği işlemleri sorgu hâkimi yetkisini haiz olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un 53. maddesinin 2653 sayılı Kanun'la değişik (c) fıkrası delaletiyle Memurun Muhakematı Hakkındaki Kanun ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanun'u hükümleri ve kendilerine verilen soruşturma onayı ile bağlı olarak yaparlar.

 

• Soruşturmacıların yetkileri, 1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun'a temas eden suçların soruşturulmasında adı geçen Kanun hükümleri ile sınırlıdır.

 

• Soruşturmacılar inceleme ve soruşturma sırasında gerekli gördükleri her türlü defterle, kâğıt, belge ve bilgileri ve diğer her türlü yardımları ilgili kuruluştan istemek, görmek ve bunların örneklerini, herhangi bir yolsuzluğun somut delillerini teşkil edenlerin de asıllarını almak; birimlerin kasa, ambar, depolarını ve demirbaşlarını saymak incelemek, lüzum gördüğü takdirde mühür altına almak yetkisini haizdirler.

 

• Asılları alınan vesikaların, soruşturmacının mühür ve imzası ile tasdikli birer sureti dosyada saklanmak üzere ilgili kurum veya kuruluşa verilir.