​​​​​​

Prof. Dr. Ali Cen​giz KÖSEOĞLU


 

Doğum yeri ve tarihi

       ÇANKIRI / 1971

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

       ANKARA ÜNİVERSİTESİ/ HUKUK FAKÜLTESİ / 1992

Akademik Unvanlar

 • Doktora: İstanbul Üniversitesi; 2004

 • Doçentlik Unvanı; 2012

 • Profesörlük Unvanı; 2017 

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 • KTÜ İİBF Çalışma Ekonomisi Bölüm Başkanı (2005-2009)

 •   KTÜ İİBF Çalışma Ekonomisi Bölüm Başkanı Yardımcısı (2009-2010)

 • KTÜ İİBF Fakülte Kurulu Üyeliği (2009-2011)

 • Trabzon İl İstihdam Kurulu Üyeliği /2009-2012

 •   KTÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı (2010-2012)

 • AYBÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı (2012-2014)

 • AYBÜ Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2012-2014)

 • AYBÜ Hukuk Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2012-2014)

 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senato Üyeliği (2012-2017)

 • Yüksek Hakem Kurulu Üyeliği (2014-2016)

 • Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyeliği (2017-2021)

 • Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı (2022-Halen)

Başlıca Eserleri

 • “Özelleştirme ve İş Kaybı Tazminatı", A. CAN TUNCAY'A ARMAĞAN, 91-126 pp., 2005

 • “Korunmaya Muhtaç Çocuklar", KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, C.XI, S.2, Güz 2009,  85-103 pp.

 • “Türk İş Hukukunda Kadın İşçilerin Korunması", LEGAL İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Ocak- Şubat – Mart 2011, Sayı: 29,  4-40 pp., 2011 (A.Kaya ile)

 • “Tamamlayıcı Bir Sosyal Güvenlik Reformu Olarak Bireysel Emeklilik", İŞ DÜNYASI VE HUKUKU, Prof.Dr. TANKUT CENTEL'E ARMAĞAN, 329-367 pp., 2011

 • “Türk İş Hukukunda Çalışma Süreleri", Prof.Dr. Sarper Süzek'e Armağan I, 969-1025 pp, İstanbul 2011,  (S. Kabul ile)

 • “ İş Sözleşmesinin İşçiden Kaynaklanan nedenlerle Bildirimli Feshine Genel Bir Bakış LEGAL İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Ekim – Kasım – Aralık 2012, Sayı: 36, 85 – 131 pp 2012.

 • “4857 sayılı İş Kanunu Bağlamında Çalışma Süresinin Aşılması: Fazla Çalışma", Prof. Dr. Berin Ergin'e Armağan, İÜHFM, C.LXXII, S.2, Y.2014, 233-268 pp.,2014 ,(S. Kabul ile)

 • “Türk İş Hukukunda Analık", İş ve Hayat Dergisi, Şubat 2016, Y.1, S.4, s.97-124.

 • “4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Uyarınca Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesi Ve Uygulamada Karşılaşılabilecek Sorunlar", İş ve Hayat Dergisi, Şubat 2016, Y.1, S.4,

 • “İş Sözleşmesinin Geçersiz Nedenle Feshinin İhbar ve Kıdem Tazminatına Etkisi", SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ, Aralık 2010, Y.5, S.20, pp.88-101

 • “Eğitim Amaçlı Düzenlenen Toplantıların Fazla Çalışma Olarak Kabul Edilmemesi, Fazla Çalışma Sürelerinin Hesaplanması", SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ, Mart 2009, Y.4, S.13, pp 117-133.

 • “İşyerinin Kapanması", SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ, Aralık 2006, Y.1, S.4, pp.43-68

 • “İşverenin İflasının İş Sözleşmelerine Etkisi", http://www.e-akademi.org

 • “Türk Hukukunda Lokavt ve Yasadışı Lokavt İle İşyerinin Kapanması Arasındaki İlişki" ,http://www.e-akademi.org

 • “Ticaret Ortaklıkları İle Bu Nitelikte Olmayan İşletmelerin Birleşmesi ve Tür Değiştirmesi", http://www.e-akademi.org

 • “İş Sağlığı ve Güvenliği Nedeniyle İdarece İşin Durdurulması ve İşyerinin Kapatılması"http://www.isguc.org

 •  “10. Yılında 4857 Sayılı İş Kanunu'nun İşin Düzenlenmesi Yönünden Genel Bir Değerlendirmesi", 10. Yılında 4857 Sayılı İş Kanunu (Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri) Sempozyumu, Temmuz 2016, s.309 – 337.

YÖK Denetleme Kurulu Üyeliğine Atanma Tarihi

10.03.2022 tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğine atandı.