Prof.Dr. Uğur Kaya

Doğum yeri ve tarihi


​Adana/Kozan, 1973

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü,1995

Akademik Unvanlar

· Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD,1997

· Doktora; Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, 2002

· Yardımcı Doçent, 2003

· Doçent, 2009

· Profesör, 2014

Üniversitelerde ve Kamu Kurumlarında Aldığı Akademik ve İdari Görevler

Akademik Görevler

· Arş. Gör., Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman ABD, (1996)

· Öğr. Gör., Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman ABD, (2000)

· Y. Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman ABD, (2003)

· Doç Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman ABD, (2009)

· Prof. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman ABD, (2014)

İdari Görevler

· Dekan, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, (2021- 2022)

· Senato Üyeliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, (2019-2022)

· Turizm Eğitim ve Uygulama Merkezi İktisadi İşletmesi Yönetim Kurulu, Üyeliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, (2016-2022)

· Sosyal Bilimler Etik Kurulu Üyeliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, (2020-2021)

· Dekan Yardımcılığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, (2011- 2017)

· Müdür Yardımcılığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2009-2010)

Başlıca Eserleri

Kitap ve Kitap Bölümü

Kaya, U. ve Yazan, Ö. (2021). İnsan kaynakları muhasebesi, Özdemir, F. S. ve Kızıldağ, D. (Ed.s), Davranışsal Muhasebe (içinde ss.69-94), Siyasal Kitapevi, Ankara.

Kaya, U. ve Yazan, Ö.(2021). The relationship between corporate social responsibility and earnings managament ın terms of accounting ınformation quality. Çalıyurt, K. T. (Ed.), Ethics and Sustainability in Accounting and Finance - Volume I (in pp. 51-68), Springer Nature Singapore Pte Ltd.

Daştan, A. ve Kaya, U. (2019). Accounting Ethics Education in Turkey: An Evaluation within the frame of opportunities and challenges. Çalıyurt, K. T. (Ed.), Ethics and sustainability in accounting and finance - Volume I (in pp. 31-50), Springer Nature Singapore Pte Ltd.

Kaya, U. ve Bayraktar, Y. (2019). Corporate environmental reporting in Turkey: Status and challenge. Çalıyurt, K. T. and Yüksel, Ü. (Ed.s), Sustainability and management an ınternational perspective (in pp. 83-99), Routledge.

Kaya, U. ve Atasel, O. Y. (2017). Taşıyıcı bitki olarak fındık ağaçlarına ilişkin tarımsal faaliyetlerin Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına göre muhasebeleştirilmesi. Çalıyurt, K. T. (Ed.), Prof. Dr. Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe ve Finansta Güncel Konular 2016 (içinde ss. 112-135), Trakya Üniversitesi Matbaası.

Kaya, U. ve Bayraktar, Y. (2016). Demiryolu işletmeleri muhasebesi. Sürmen, Y. (Ed.), Taşıma İşletmeleri Muhasebesi, Umuttepe Yayınevi.

Kaya, U. (2015). İnsan kaynakları muhasebesi, Beta Yayınevi, Ankara.

Kaya, U. (2013). İşletme doğal çevre ilişkilerinin mali tablolar aracılığıyla raporlanması ve denetimi , Sermaye Piyasası Kurulu, Ankara.

Makaleler

Kaya, U. ve Yazan, Ö. (2021). Harp kazançları vergisinin 1919 yılında belirlenen uygulama esasları ve muhasebeleştirilmesi. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları, (2021 Özel Sayı), 133-154.

Kaya, U., Bayraktar, Y. ve Atasel, O. Y. (2020). Türkiye’deki muhasebe düzenlemeleri açısından konkordato işlemlerinin muhasebeleştirilmesi. Vergi Sorunları , 43(387), 36-49.

Kaya, U., Atasel, O. Y. ve Bayraktar, Y. (2020). Türkiye’deki muhasebe düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet kiralaması işlemlerinin incelenmesi ve muhasebeleştirilmesi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (13), 264-286. https://dx.doi.org/10.17218/hititsosbil.774023.

Kaya, U. ve Yazan, Ö. (2019). Maddi duran varlıkların sonraki dönem değerleme işlemlerinin BOBİ FRS kap-samında muhasebeleştirilmesi: KGK hesap planı taslağı çerçevesinde öneriler ve eleştiriler. Vergi Sorunları, 42 (372), 27-43.

Kaya, U. ve Sürol, S. (2019). İnsan kaynakları – muhasebe etkileşiminin finansal performans ile ilişkisi: Borsa İstanbul 100 Endeksi’ne dâhil işletmeler üzerine bir araştırma. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi , 9(18), 231-250.

Kaya, U. ve Yazan, Ö. (2018). Muhasebenin temel varsayımlarından işletmenin sürekliliğine tarihsel bir bakış. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 11(2), 185-199.

Kaya, U. ve Atasel, O. Y. (2017). Türkiye Muhasebe Standartları ile Vergi Usul Kanunu açısından maddi duran varlıklarda amortisman uygulamalarının karşılaştırılması: literatürdeki farklılıklar üzerinde bir değerlendirme. Siyaset, Ekonomi Ve Yönetim Araştırmaları, 5(4), 137-155.

Kaya, U. ve Yazan, Ö. (2017). Kurumsal sosyal sorumluluk-kazanç yönetimi ve finansal performans ilişkisi. Muhasebe ve Denetime Bakış, 16(51), 15-40.

Kaya, U., Aygün, D. ve Yazan, Ö. (2016). Yeni bir kuramsal raporlama yaklaşımı olarak entegre raporlama ve dünyadaki uygulama örnekleri üzerine bir araştırma. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi , 6(11), 85-101.

Kaya, U. ve Akdeniz, F. (2016). Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları TMS TFRS çerçevesinde çevresel faaliyetlerin muhasebeleştirilmesi. Global Journal of Economics and Business Studies, 5(9), 9-38.

Dursun, S., Kaya, U. ve İştar Işıklı E. (2015). Kişilik iş uyumunun duygusal tükenmişlik ile iş ve yaşam doyumu üzerindeki etkisi muhasebe meslek mensupları üzerinde bir uygulama. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi , 5(9), 55-69.

Durgut, M. ve Kaya, U. (2013). TMS 19 çalışanlara sağlanan faydalar standardının İMKB’deki şirketlerde uygulanma düzeyinin değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 27(2), 179-205.

Aygün, D. ve Kaya, U. (2013). TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı Kapsamında Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Muhasebeleştirilmesi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 151-169.

Kaya, U. ve Gerekan, B. (2011). Faktoring şirketi ve satıcı işletme açısından faktoring işlemlerinin muhasebeleştirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 13(2), 71-101.

Yazan, Ö. ve Kaya, U. (2011). Canlı varlıkların Türkiye Muhasebe Standardı 41’e göre muhasebeleştirilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi , (1), 27-42.

Kaya, U. (2011). Muhasebe vergi kanunları etkileşiminin Türkiye Muhasebe Finansal Raporlama Standartları açısından değerlendirilmesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 13(3), 177-199.

Kaya, U. ve Karakaya, A. (2008). Sosyal raporlama anlayışının muhasebe meslek mensupları tarafından algılanması üzerine ampirik bir çalışma. Muhasebe ve Denetime Bakış, (24), 153-170.

Kaya, U. ve Varıcı, İ. (2008). Gelişmekte olan ülkelerde çevresel raporlama: Türkiye örneği. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 10(4), 209-227.

Kaya, U. (2007). Maddi duran varlıkların elde edilmesinde TMS 16 ve vergi kanunlarındaki düzenlemelerinin karşılaştırılması. Mali Çözüm, (83), 67-80.

Kaya, U. (2007). İlk defa muhasebe dersi alan öğrencilerin derse yönelik algılamaları üzerine bir alan araştırması: Karadeniz Teknik Üniversitesi örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (36), 125-133.

Kaya, U. ve Dinç. E. (2007). Türkiye muhasebe standartlarına göre maddi duran varlıkların değerlenmesi ve muhasebe​leştirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 16(2), 343-364.

Kaya, U. ve Dinç, E. (2006). Muhasebe meslek mensuplarının meslek ahlakı kuralları açısından hizmet satın alanlar tarafından algılanma biçimi üzerine bir araştırma. Muhasebe ve Denetime Bakış,

Kaya, U. ve Dinç, E. (2006). Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslek Ahlakı Kuralları Açısından Hizmet Satın Alanlar Tarafından Algılanma Biçimi Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Denetime Bakış,

Kaya, U. ve Daştan, A. (2005). Toplam Kalite yönetiminin muhasebe mesleğinde uygulanabilirliği üzerine bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 19(1), 385-400.

Kaya, U. (2005). Muhasebe mesleğinde adli muhasebe uzmanlığı ve Türkiye açısından gerekliliği. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 7(1), 49-64.


YÖK Denetleme Kurulu Üyeliğine Atanma Tarihi11 Ağustos 2022 tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğine atandı.